GOED VOOR JE HUID, gevestigd aan Middenstraat 19, 3931 HH te Woudenberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Annet van der Wiel
Middenstraat 19
3931 HH Woudenberg
tel: 033- 286 09 41
https://www.goedvoorjehuid.nl

Annet van der Wiel is de Functionaris Gegevensbescherming van GOED VOOR JE HUID. Zij is te bereiken via annet@goedvoorjehuid.nl

Persoonsgegevens die GOED VOOR JE HUIDverwerkt

Ik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

GOED VOOR JE HUID verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • GOED VOOR JE HUID analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • GOED VOOR JE HUID verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

GOED VOOR JE HUID neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GOED VOOR JE HUID) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GOED VOOR JE HUID bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn: 3 jaar na beëindiging overeenkomst om op de hoogte gehouden te kunnen worden van eventuele wijzigingen.
Financiële gegevens > Bewaartermijn: 7 jaar, zoals door de Belastingdienst verwacht wordt.

Delen van persoonsgegevens met derden

GOED VOOR JE HUID verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GOED VOOR JE HUID gebruikt alleen functionele en analytische cookies, of vergelijkbare technieken voor analyse van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GOED VOOR JE HUID en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar annet@goedvoorjehuid.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . GOED VOOR JE HUID wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via annet@goedvoorjehuid.nl